Aktuellt

Preemraff Göteborg

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg beslutade den 10 september 2021 att bevilja Preemraff Göteborg ett nytt tillstånd fram till år 2036, där de får öka produktionen med 25%. De får fortsätta att processa 6 miljoner ton råolja som tidigare samt även processa 1,6 miljoner ton bioråvara. Organisationen Stoppa Preemraff uppmanade då till att överklaga domen för Preem Göteborgs nya tillstånd. Trots en kort överklagandetid mottogs hela 110 överklaganden från både organisationer och privatpersoner, vilket visar på ett fantastiskt engagemang. Dessutom har många som överklagat begärt inhibition, något som Mark- och Miljöverdomstolen i så fall tar ställning till gällande om Preem får påbörja utbyggnaden innan ärendet är färdigbehandlat. Det är nu upp till Mark- och Miljöverdomstolen att avgöra om de kommer att pröva domen, vilket kan ta tid. När Preem Lysekils tillstånd att bygga ut överklagades tog det 8 månader innan Mark- och Miljööverdomstolen beslutade att ompröva domen, och ytterligare 9 månader innan domstolsförhandlingarna ägde rum i Lysekil den 10 mars 2020.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka på raffinaderiet

Utsläppen av koldioxid på raffinaderiet kommer att öka med 50%, från 0,62 miljoner till 0,95 miljoner ton per år, om Preemraff Göteborgs planer genomförs. Detta innebär att Preemraff Göteborg skulle gå från att vara Sveriges åttonde största utsläppare till att bli den sjätte största. Att det blir en 50% utsläppsökning på raffinaderiet när produktionen ökar med 25% beror på att de planerar att använda stora mängder fossilgas för att omvandla biooljor till bensin och diesel. Naturvårdsverket har informerat regeringen om denna betydande ökning, men regeringen har ignorerat informationen. Organisationen Stoppa Preemraff arbetar för att motverka dessa planer.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka i användarledet

När Preem beviljas tillstånd att processa 25% mer olja, kommer utsläppen att öka med 25% i användarledet, det vill säga i fordon, flygplan och maskiner som går på bensin eller diesel. De årliga utsläppen av koldioxid i användarledet blir 15,4 miljoner ton. Som jämförelse är Sveriges nationella utsläpp av fossil koldioxid cirka 48 miljoner ton per år.

Sammanlagt under de 14 åren som tillståndet gäller, blir utsläppen cirka 215 miljoner ton koldioxid. Av Preemraff Göteborgs produktion går ungefär två tredjedelar på export och en tredjedel säljs i Sverige. Utsläppen i Sverige från Preemraff Göteborgs produkter blir 71 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av hela Sveriges återstående utsläppsbudget. Och detta gäller bara ett raffinaderi. Sverige har två till raffinaderier, Preemraff Lysekil och St1 Göteborg. Organisationen Stoppa Preemraff kämpar för att motverka dessa negativa miljökonsekvenser.

Kalhyggen kommer att öka och artrikedomen kommer att minska

Preemraff Göteborg planerar att raffinera 1,7 miljoner ton biooljor per år. För att uppnå detta krävs att miljontals träd huggs ner. Kalhyggena kommer att öka och artrikedomen kommer att minska som en följd av detta. Den kolinlagring som finns i skogen kommer istället att förbrännas i fordon och flygplan. Det tar 60-100 år innan kol lagras i den uppväxande skogen igen, och den tiden finns inte nu i den akuta klimatkrisen. Organisationen Stoppa Preemraff kämpar för att förhindra dessa negativa miljökonsekvenser.

Ett orimligt beslut som måste stoppas

Detta beslut framstår som fullständigt orimligt i en tid när alla koldioxidutsläpp snabbt bör avvecklas. Det strider mot all vetenskaplig kunskap om koldioxids påverkan på klimatet, mot Sveriges godkännande av Parisavtalet, mot EU:s överenskommelser och mot Sveriges nationella klimatmål. Utsläppen från den tillkommande produktionen av biodiesel och bioflygbränsle ger mycket stora utsläpp och är inte koldioxidneutrala som Preem och domstolen påstår. Detta är ett slående bevis för att myndigheterna återigen tar beslut om Preemraff som är helt utan kontakt med vetenskap och den verklighet vi lever i, med den pågående klimatkatastrofen. Organisationen Stoppa Preemraff menar att det här måste bli ett kraftigt svar från människor och organisationer som har tagit till sig den vetenskapliga kunskapen om klimatet.

Vad har hänt tidigare i målet

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler lämnade in yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad, trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Organisationen Stoppa Preemraff lämnade också in sitt yttrande, där de motiverade varför ansökan skulle avslås. Samtliga officiella handlingar som begärts ut kan läsas på deras hemsida.

Överklaganden från Stoppa Preemraff har avvisats

Efter lång väntan fick det stora flertalet av dem som överklagat beskedet att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att avvisa överklagandena. Beslutet, daterat 22 januari 2022, motiveras enligt 16 kap. 12§, 1:a stycket i miljöbalken med att endast den som är berörd på ett mer konkret sätt än befolkningen i stort har rätt att överklaga som enskild. En enskild kan inte heller grunda sin klagorätt på allmänna intressen. Fortfarande har inte Mark- och miljööverdomstolen behandlat alla överklaganden.

Vad kan organisationen Stoppa Preemraff göra nu?

  • Undersöka hur de kan styrka sin klagorätt och vilka möjligheter lagstiftningen ger för att värna de åtaganden Sverige förbundit sig till enligt Parisavtalet. Det är en principiellt viktig fråga för miljörörelsen.
  • Skriva insändare, genomföra aktioner, dela ut flygblad, arrangera webbinarier, med mera, för att kräva att en utbyggnad stoppas.
  • Visa på bluffen med biodrivmedel

Preemraff Lysekil

Preemraff har ansökt hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd att bygga om och utvidga Synsatanläggningen och verksamhet som ska processa förnybara råvaror vid Preemraff Lysekil.

Domstolen har bett Preem göra kompletteringar som nu har skickats in. Preem framställer här den utvidgningen av verksamheten och utökningen av koldioxidutsläpp som det innebär, som en del i vägen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt för Preem att ge en sådan bild, eftersom de är beroende av externa finansiärer, och hållbarhetsperspektivet är avgörande vid bedömning av risker vid investeringsbeslut.

Av ansökan framgår att Preem inte avser att genomföra några förbättringar, förutom att de blandar in en högre andel förnybara råvaror, bland annat skogsråvaror. Men ska det ses som förbättring? Förnybara råvaror som ska användas ger upphov till samma eller högre koldioxidutsläpp och påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid från fossila utsläpp! Med tanke på tidsperspektivet, den korta tid vi har på oss för att undvika okontrollerbara tröskeleffekter, så bör en högre andel förnybar råvara behandlas som vilka koldioxidutsläpp som helst. Skogen gör dessutom mest klimatnytta om den får stå och kan då utgöra en kolsänka.

Vad ska man då tänka om Preems kampanj för klimatet i sommar: Preem släpper ny hållbarhetskampanj – uppmanar till sänkt fart i sommar [länk till artikel] där Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Detta är baserat på beräkningar som gjorts hos Preem. De som kör bil ska alltså minska utsläppen, men inte Preem!

Inom nätverket Stoppa Preemraff är det flera organisationer och enskilda som kommer skicka in yttranden för att uppmana Mark- och miljödomstolen att avslå Preemraffs ansökan om att utvidga verksamheten och öka utsläppen.