Aktuellt:

Preemraff Lysekil

Preemraff har ansökt hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd att bygga om och utvidga Synsatanläggningen och verksamhet som ska processa förnybara råvaror vid Preemraff Lysekil.

Domstolen har bett Preem göra kompletteringar som nu har skickats in. Preem framställer här den utvidgningen av verksamheten och utökningen av koldioxidutsläpp som det innebär, som en del i vägen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt för Preem att ge en sådan bild, eftersom de är beroende av externa finansiärer, och hållbarhetsperspektivet är avgörande vid bedömning av risker vid investeringsbeslut.

Av ansökan framgår att Preem inte avser att genomföra några förbättringar, förutom att de blandar in en högre andel förnybara råvaror, bland annat skogsråvaror. Men ska det ses som förbättring? Förnybara råvaror som ska användas ger upphov till samma eller högre koldioxidutsläpp och påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid från fossila utsläpp! Med tanke på tidsperspektivet, den korta tid vi har på oss för att undvika okontrollerbara tröskeleffekter, så bör en högre andel förnybar råvara behandlas som vilka koldioxidutsläpp som helst. Skogen gör dessutom mest klimatnytta om den får stå och kan då utgöra en kolsänka.

Vad ska vi då tänka om Preems kampanj för klimatet i sommar: Preem släpper ny hållbarhetskampanj – uppmanar till sänkt fart i sommar [länk till artikel] där Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Detta är baserat på beräkningar som gjorts hos Preem. De som kör bil ska alltså minska utsläppen, men inte Preem!

Inom nätverket Stoppa Preemraff är det flera organisationer och enskilda som kommer skicka in yttranden för att uppmana Mark- och miljödomstolen att avslå Preemraffs ansökan om att utvidga verksamheten och öka utsläppen.

Du kan själv komma in med synpunkter till domstolen, men det måste vara Mark- och Miljödomstolen tillhanda innan den 5 juli. I så fall ska de skickas via e-post till [email protected]. Ärendet har målnummer M5514-20. Handlingarna finns hos domstolen och hos aktförvararen Lena Josefsson, kommunhuset Lysekil [email protected] Det har betydelse att fler skickar in synpunkter i form av s.k. yttranden. Det ger en bild av hur stort intresset för frågan är hos allmänheten – och det är bara de som har skickat in som får möjlighet att delta i förhandlingarna. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

(uppdaterad 2021-06-27)

Aktuellt:

Preemraff Göteborg

Mark och miljödomstolen i Vänersborg beslöt 2021-09-10 att ge Preemraff Göteborg ett nytt tillstånd till och med år 2036. Det innebär att de får fortsätta att processa 6 miljoner ton råolja som tidigare och dessutom processa 1,6 miljoner ton bioråvara.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka på raffinaderiet
Preem ges tillstånd att använda fossilgas för att få fram vätejoner till att processa biomassa och biooljor. De stora kvantiteter fossilgas som går åt ger markant ökade utsläpp av koldioxid på raffinaderiet. Domen preciserar inte dessa siffror och det är ett stort demokratiskt problem.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka i användarledet
Då Preem ges ett tillstånd att processa ca 25% mer olja så kommer utsläppen i användarledet öka 25% dvs i fordon, flygplan och maskiner som går på bensin eller diesel.   Ett ton olja orsakar utsläpp på ca 3,15 ton koldioxid. Totalutsläppen blir då ca 24 miljoner ton koldioxid per år fram till och med 2036. Som jämförelse så är Sveriges nationella utsläpp av fossil koldioxid ca 48 miljoner ton per år.   Sammanlagt under de 14 åren som tillståndet gäller blir det utsläppen ca 336 miljoner ton koldioxid.  Av Preemraff Göteborgs produktion går ca två tredjedelar på export och en tredjedel säljs i Sverige. Utsläppen i Sverige blir 112 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela Sveriges återstående utsläppsbudget.

Ett orimligt beslut som måste stoppas
Detta är ett fullständigt orimligt beslut i en tid när alla koldioxidutsläpp snabbt ska avvecklas. Det bryter mot all vetenskaplig kunskap om koldioxids påverkan på klimatet. Det bryter mot Sveriges godkännande av Parisavtalet. Det bryter mot EU överenskommelser och det bryter mot Sveriges nationella klimatmål. Utsläppen av den tillkommande produktionen av biodiesel och bioflygbränsle ger mycket stora utsläpp och är inte koldioxidneutrala som Preem och domstolen påstår Det är ett slående bevis för att våra myndigheter återigen tar beslut om Preemraff som är helt utan kontakt med vetenskap och med den verklighet vi lever i med den pågående klimatkatastrofen. Här måste återigen bli ett kraftigt svar från människor och organisationer som har tagit till sig den vetenskapliga kunskapen om klimatet.

Vad har hänt tidigare i målet
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler lämnade in yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Vi har också lämnat in vårt yttrande, där vi motiverar varför ansökan bör avslås. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

Vad kan vi göra nu?
- Överklaga det tillstånd som Preem fick hos Mark och Miljödomstolen den 10 sep 2021.
- Skriva insändare, göra aktioner, dela ut flygblad, dra ihop webbinarier m.m. för att kräva att en utbyggnad stoppas.
- Påvisa biodrivmedelsbluffen! 

(uppdaterad 2021-09-20)